DH Course Student Projects


HUMA5630 Digital Humanities

The course introduces methods and tools of the Digital Humanities as they can used in literary, historical, art historical, and cultural studies. Students will learn how to acquire humanities data, apply data analysis, text mining, and visualization tools to explore a variety of research questions pertinent to use, sharing and presentation of humanities data.

Below are the digital humanities projects created by students in the class.
student project thumbnail
2022-23 Spring HUMA5630 course

人生南北多歧路 RulinLen

KAN Yue Ming, LEE Chee Yong, LIU Kok Tsun, MA Zhengyang, ZHANG Chuhan, ZHANG Yimeng

student project thumbnail
2022-23 Spring HUMA5630 course

NFTexplorer

CAO Xuchang, HUANG Qiyuan, LIN Yingxin, LU Liyan, TAN Yiran, YAN Zehao

student project thumbnail
2022-23 Spring HUMA5630 course

Mount Wutai

JI Xinrong, LI Yiran, SHI Yuhua, ZHAO Lanxin

student project thumbnail
2022-23 Spring HUMA5630 course

Douban v.s. IMDb

LI Kexuan, WANG Chenxi, WU Zhuoxin, ZENG Xi

student project thumbnail
2022-23 Spring HUMA5630 course

媽祖廟的文化研究 Mazu Temple

CHEN Miaomiao, CHEN Xinran, HUANG Yaxin, LI Yaohua, WANG Jingyi, WANG Zehua

student project thumbnail
2022-23 Spring HUMA5630 course

Changes to CNN’s Coverage of China Covid-19 News – Is CNN biased?

HU Sheng, JIN Chunlei, LI Jinxuan, LI Ran, YUAN Wanyi

student project thumbnail
2022-23 Spring HUMA5630 course

Are the Oscars Still So White?

GAO Yue, JIN Yuhan, LIU Jielin, TANG Beibei, WANG Jiawen